Διεύθυνση
Καθαριότητας - Ανακύκλωσης
2022

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ